Byli jsme na konferenci: Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?

16.12.2011 16:08

Koncem minulého roku, přesněji 13. prosince 2011 se konala v Praze v Národním zemědělském muzeu, historicky první konference na téma farmářských trhů s názvem: "Farmářské trhy - módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?"

V úvodu přivítal účastníky konference ředitel NZM pan Zdeněk Novák, předseda konference. Představil vážené hosty: Juraje Chmiela - náměstka ministra zemědělství ČR, Gabriela Csicsaie, Státního tajemníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Josefa Stehlíka - předsedu Asociace soukromého zemědělství ČR a Josefa Sléhu - vědeckého sekretáře konference.

Konference si vzala za cíl propojit organizátory a pořadatele farmářských trhů, farmáře i prodejce, představitele státní správy, samosprávy a odborných institucí, vědecké pracovníky, kteří zde byli hojně zastoupeni. Vyvolat diskuzi na téma farmářské trhy dnes, jaká je jejich budoucnost, sociální i ekonomický přínos. Snažit se využít všechny potenciály, které farmářské trhy nabízí.

Lenka Fendrychová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Tomáš Popp, ENVIC o.s., Plzeňské farmářské trhy

Konference byla velmi zajímá a pro nás přínosná. Jak z hlediska výměny zkušeností, tak navázání kontaktů na další organizátory farmářských trhů. Na webových stránkách Nalok.cz je konferenci věnován vlastní prostor www.konferenceft.cz s programem konference a jednotlivými prezentacemi přednášejících. Bylo zde přes 100 účastníků a 18 řečníků.

 

Pro nás byla především zajímavá prezentace těchto přednášejících:

Václav Silovský, ANGUS FARM

V odpoledních hodinách konference proběhla moderovaná diskuze organizátorů farmářských trhů a odborníků. Vzájemně a společně jsme vypracovali a shodli se na těchto závěrech konference:

Organizační závěry

 • Poděkování MZe ČR za podporu a NZM a organizátorům za uspořádání konference, která se osvědčila jako potřebná platforma pro výměnu zkušeností i poznatků, včetně zahraničních, a jako důležitý komunikační nástroj zejména mezi aktéry farmářských trhů a státní správou
 • Doporučení každoročně pořádat tento typ konference, tematicky ji zaměřit a pozvat zahraniční hosty
 • Doporučení uspořádat v regionech ČR odborné workshopy pro farmáře a organizátory farmářských trhů s cílem osvojení si platných norem vyžadovaných na farmářských trzích i praktických znalostí a dovedností
 • Požádat MZe ČR o další podporu konání konference i workshopů s využitím  osvědčené metodické a koordinační role NZM jako pořadatele těchto aktivit
 • Otevření stálé webové platformy pro diskuzi problémů a výhod farmářských trhů na stránkách konference – www.konferenceft.cz

Věcné závěry

 • Nezbytnost sjednocení výkladu pravidel  a pokynů státní správy 
 • Potřeba zjednodušit rozhodování a výkon státní správy
 • Podpora vzniku Asociace pořadatelů farmářských trhů
 • Úspěšnost farmářských trhů je závislá na osobnosti a schopnosti organizátora trhu
 • Tuzemské (domácí) výrobky s jasným původem a historií jako nezbytná podmínka farmářských
 • Otevřenost ve vztahu výrobce – pořadatel trhu a nakupující  jako nutný předpoklad farmářských trhů

Fotografie: Svatava Jirmusová, Trhnise, o.s.

—————

Zpět