TRŽNÍ ŘÁD

Roudnických farmářských trhů

 

I.

Roudnické farmářské trhy

 • RFT se konají na pozemku Města Roudnice n. L. – lokalita Husovo náměstí.
 • Roudnické farmářské trhy (dále jen RFT) jsou především trhem zemědělských produktů, potravin, rukodělných výrobků.
 • RFT se konají jednou za čtrnáct dnů v sobotu od 8 do 12 hodin, v období od dubna do října.
 • RFT jsou přístupné veřejnosti.

 

II.

Prodejní místo / stánek

 

 • Prodejní (tržní místo) určuje správce tržiště. Rozmístění stánků je dáno plánkem.
 • Prodejním místem se rozumí zejména stánek, motorové vozidlo, je-li k tomu upraveno, návěs nebo přenosné zařízení – stůl, lavice apod. Pokud má prodejce vlastní prodejní zařízení, musí být zhotovené ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.
 • Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické, osoby nebo názvem, popřípadě obchodní firmou u provozovatele – právnické, osoby a identifikačním číslem provozovatele.

 

III.

Prodejní sortiment

 

 • Na RFT se může prodávat výhradně zboží, které tématicky odpovídá charakteru farmářských trhů. Vychází ze zemědělské a venkovské tradice - jedná se o potraviny, zemědělské produkty a řemeslné i rukodělné výrobky.

            Jedná se zejména o:
 –         mlékárenské produkty: mléko, sýry, jogurty a ostatní výrobky z mléka
 –         pekařské výrobky: chléb, koláče, zákusky, pečivo všeho druhu a ostatní výrobky ze zemědělských plodin
 –         řeznické a uzenářské výrobky, maso, masné výrobky, vejce, ryby čerstvé i uzené
 –         ovoce, zeleninu
 –         sadbu, hrnkové a řezané květiny
 –         byliny, koření
 –         pivo, víno a alkoholické nápoje
 –         ovocné šťávy, mošty, sirupy, marmelády, džemy
 –         lesní a sušené plody
 –         BIO potraviny
 –         včelí produkty, med a výrobky z něj
 –         čaj, kávu a čokoládu výhradně původu „FAIR TRADE“
 –         rukodělné nebo řemeslné výrobky, nářadí a stroje určené pro farmáře

 • Podmínky prodeje jsou dány Veterinárními a hygienickými podmínkami prodeje živočišných produktů na farmářských trzích. Na trzích není dovolen prodej živých zvířat, usmrcování jatečních zvířat, stahování a porcování masa na prodejním stánku.
 • Je povoleno prodávat čerstvé chlazené ryby, drůbeží a králičí maso v případě dodržení nároků na chlazení a hygienu prodeje.
 • Organizátor si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.

 

IV.

Podmínky prodeje

 

 • Zásobování trhu bude prováděno z prostoru určeného provozovatelem na dobu nezbytně nutnou na vyložení a naložení zboží, a to v ranních hodinách před začátkem konání trhu.
 • Parkování vozidel včetně přívěsů je možné pouze na parkovišti mimo vlastní    tržiště. Všechna vozidla musí opustit prostor trhu nejpozději v 7.30 hodin. Při porušení těchto zákazů bude prodej přerušen a prodejci nebude další prodej povolen.
 • V případě pozdního příjezdu je provozovatel oprávněn zakázat vjezd do prostoru trhu a tím neumožnit prodej.
 • Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy. Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost zboží.
 • V případě prodeje alkoholických nápojů umístit na stánku tabulku s textem zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let (text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm).
 • Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.
 • Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR.
 • Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou.
 • Prodejce nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje, ani nesmí docházet ke klamání spotřebitele jiným způsobem.
 • Konečné slovo při povolení prodeje má vždy provozovatel

 

V.

Povinnosti prodejce

 

 • Prodejce je povinen:

–          prodejce je povinen dodržovat Tržní řád RFT a obsadit pouze takové prodejní místo (stánek), které mu bylo přiděleno

–          dodržovat druh sortimentu odpovídající charakteru farmářských trhů

–          dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě, zajistit si pitnou vodu k osobní hygieně a k mytí pomůcek a náčiní přímo na místě trhu

–          uchovávat produkty v předepsané teplotě

–         udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů a zanechat stanoviště po skončení prodeje čisté a uklizené

–         potraviny musí být umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace

–          k prodeji užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků

–          prokázat svoji totožnost, tzn. mít u sebe občanský průkaz. Každý prodejce, který je podnikatelem, je povinen mít u sebe kopii živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku nebo osvědčení zemědělského podnikatele (vyjma prodejců přebytků své drobné  pěstitelské a chovatelské činnosti). V případě, že prodává potravinářské zboží, mít u sebe platný zdravotní průkaz a dodržovat platné hygienické předpisy

–          vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží

–          pověřený nebo zastupující prodejce je povinen předložit při kontrole doklad o smluvním vztahu odpovědného zástupce k podnikateli, je-li ustanoven

–          prodejce je povinen doložit nájemní smlouvu nebo přihlášku s provozovatelem tržiště, občanským sdružením Trhni se, o. s.

–          masné a mléčné výrobky uváděné do oběhu musí pocházet ze schváleného a registrovaného provozu

–          prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní

–          prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči organizátorovi jsou tímto vyloučeny

–          prodejce je povinen písemně potvrdit souhlas s Tržním řádem

 

Po porušení některého z těchto ustanovení prodejcem, může kontrolní orgán nebo provozovatel trhu jeho prodej s okamžitou platností přerušit nebo zakázat.

VI.

Provoz trhu

 • Organizaci a provoz trhu řídí provozovatel, občanské sdružení Trhni se, o. s.
 • Prodejní doba je stanovena od 8.00 do 12.00 hodin.
 • V den konání trhu lze zahájit navážení zboží nejdříve v 7.00 hodin, vyklizení místa je třeba provést nejpozději do 13.00 hodin.
 • Prodejce je povinen na místě setrvat až do skončení prodejní doby v sobotu   do 12.00 hodin. V případě vyprodání zásob se prodejce dohodne se správcem tržiště na jiném postupu.
 • Provozovatel trhu zejména:

–          určuje prodejní místa na trhu prodávajícím, kteří splnili podmínky tohoto Tržního řádu

–          koordinuje navážení zboží a parkování vozidel

–          dohlíží na dodržování Tržního řádu RFT

–          zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní místa

–          po ukončení trhu zajišťuje úklid

 • Sociální zařízení se zdrojem pitné vody ( teplé a studené) , jenž mohou prodejci využívat, se nachází na Karlově náměstí (v průchodu vedle Infocentra).

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

Ustanovení tohoto Tržního řádu nezbavují pořadatele, prodejce ani ostatní osoby, kterých se to týká, povinnosti dodržovat závazné právní předpisy, zejména právní předpisy o živnostenském podnikání, ochraně zdraví, ochraně spotřebitele, prodeji potravin, požární předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, apod.

Ustanovení tohoto Tržního řádu nezbavují pořadatele, prodejce ani ostatní osoby, kterých se to týká, povinnosti postupovat v souladu s pro ně závaznými rozhodnutími, povoleními či souhlasy správních úřadů, a uposlechnout pokynů oprávněných pracovníků těchto správních úřadů, PČR nebo Městské policie, pokud k nim jsou ze zákona oprávněni.  

V případě sporu o výklad některého ustanovení tohoto Tržního řádu platí, že přednost mají obecně závazné právní předpisy, a na ně navazující správní, soudní nebo jiná obdobná rozhodnutí.

Tržní řád RFT je platný v každý den konání Roudnických farmářských trhů.

Tržní řád, Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na farmářských trzích se vyvěšují na místě a v den konání Farmářských trhů na viditelném místě. 

Nedílnou součástí Tržního řádu RFT jsou Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na farmářských trzích, viz. příloha.

 

Pořadatel a provozovatel Roudnických farmářských trhů:

Trhni se o. s., Dr. Slavíka 1322, 413 01 Roudnice nad Labem,

IČO: 22768475, DIČ: CZ22768475.

 

Správkyně tržiště: Jaroslava Michalcová, tel.: +420 604 409 456

 

Manažerka tržiště: Svatava Jirmusová, tel.: + 420 728 841 396

 

www.trhnise.cz, trhnise@seznam.cz

v Roudnici nad Labem  22.2.2012                          

 

Příloha Tržního řádu Roudnických farmářských trhů:

 

DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce:

 

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

 • maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“
 • syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS)
 • čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli
 • včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím
 • živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem)

 

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa

 

3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat

 • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
 • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře
 • 3 °C pro vnitřnosti
 • 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)
 • 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené
 • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
 • Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem

 

4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů

 

5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné

 

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné

 

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek

 

8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu

 

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou

 

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace

 

Veterinární a související legislativa: 

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů                 (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 

Vyhláška č. 289/2007 Sb.o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které  nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, v platném znění

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých    souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

 

Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

 

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

------------------------------------------------------------------------------------------------

Schváleno Krajskou veterinární správou dne 27. 2. 2012

Veterinární registrační číslo: CZ 18828